logo Draagt Elkanders Lasten

Project Moldavie

In Niorcani is in 2015 een kleine kerkelijke gemeente ontstaan. Stichting Draagt Elkanders Lasten te Ridderkerk kwam in april 2016 met deze gemeente in aanraking en steunt nu deze gemeente.
Wilt u dit project steunen?

Onze missie als Draagt Elkanders Lasten

Over ons & ons beleid
 
“Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus”, staat geschreven in de Galatenbrief (H6:2) in de Bijbel. Vanuit die grondslag werd Stichting Draagt Elkanders Lasten in 2008 opgericht om hulp te bieden in Roemenië. Wie wij zijn en wat wij doen, staat hieronder en in het beleidsplan verwoord.
  
Oprichting
Op 9 oktober 1995 werd, na een periode van voorbereiding, een overeenkomst gesloten met Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) te Hoogblokland. De SDOK-afdeling IJsselmonde te Ridderkerk was een feit. In 2007 nam de SDOK de strategische beslissing om met haar activiteiten in Oost-Europa te stoppen. Het gevolg hiervan is geweest dat we als zelfstandige stichting “Stichting Draagt Elkanders Lasten” zijn verder gegaan. De officiële oprichtingsakte en statuten werden op 11 november 2008 notarieel vastgelegd.
De stichting staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24446913. Per 11 november 2008 merkt de Belastingdienst de stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 65074.

Identiteit
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en vindt haar grondslag in Gods Woord, de Bijbel. De opdracht van de stichting ligt verankerd in Galaten 6 vers 2: “Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus”.
  
Doel/beleidsplan
De stichting stelt zich ten doel: armen en kansarmen, in met name Oost-Europa, te ondersteunen. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • Maatschappelijk: ondersteuning van projecten in en het organiseren van transporten met hulpgoederen naar met name Oost-Europa;
  • Geestelijk: door het verspreiden van Bijbels en evangeliesatiemateriaal.

De stichting heeft een actueel beleidsplan, dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de stichting wordt uitgevoerd.
In dit beleidsplan wordt beschreven:
  • De werkzaamheden die door de stichting worden verricht;
  • De wijze waarop de stichting fondsen werft;
  • Het beheer van het vermogen van de stichting;
  • De besteding van het vermogen van de stichting.

Visie
Het uitgangspunt voor het handelen van de stichting is Gods Woord en de opdracht om vanuit dat Woord onze naaste lief te hebben als onszelf. Vanuit dit standpunt mogen wij hulp bieden aan onze naasten in nood, met name in Roemenië.
De doelgroepen waaraan hulp wordt geboden, zijn gezinnen, kinderen en ouderen die niet in eigen levensonderhoud kunnen voorzien en moeten leven in bittere armoede.
Omdat we het gezin zien als basis van de samenleving, moet hier de hulp starten en daarmee tevens het begin worden gelegd voor de ontwikkeling van volgende generaties. Om hieraan te voldoen, wordt ook hulp geboden aan de opvang van kinderen vanaf 0 jaar in christelijke kinderopvangprojecten.
De hulpverlening gebeurt alleen via erkende, vertrouwde (Roemeense) christelijke organisaties, zodat geld en goederen niet op verkeerde plaatsen terecht komen.
 
Verantwoording
De penningmeester beheert de financiën van de stichting en houdt maand- en jaaroverzichten bij van inkomsten en uitgaven. Het financiële jaarverslag wordt ter controle aangeboden aan een (register)accountant en gepubliceerd in het nieuwsblad dat 2 keer per jaar verschijnt.
Besluiten over o.a. investeringen in nieuwe projecten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde (2/3) van het aantal leden van het bestuur aanwezig is. De stichting bouwt geen groot vermogen op, maar zal de ingekomen financiële middelen, naast een buffer voor de vaste uitgaven, zoveel mogelijk direct inzetten voor hulp.

Fondswerving
Om al onze projecten te verwezenlijken is veel geld nodig. Met allerhande acties verzamelen we geld. Behalve de huur van de loods en wat administratieve kosten komen al onze inkomsten ten goede aan de directe hulpverlening in Roemenië.

Samenwerking in Roemenië met:

Pentru Tine (Voor Jou)
www.pentrutine-botosani.ro
Sinds eind 2009 realiseert deze stichting een sociaal dagcentrum voor kinderen te Botoşani.
Vanaf de oprichting van Pentru Tine is Stichting Draagt Elkanders Lasten hierbij betrokken en wordt er maandelijks geld gedoneerd voor het behalen van de doelstelling van deze stichting in het noordoosten van Roemenië.  

Sinds 2016 wordt door ons via deze organisatie ook hulp geboden in de republiek Moldavië.
In eerste instantie aan een  jonge kerkelijke gemeente in Niorcani. Dit project werd in april 2019 overgenomen door de Commissie Hulp Roemenië & Moldavië te Hardinxveld-Giessendam.
Sinds 1 juli 2019 bieden wij hulp in de Stad Soroca door middel van gezinssponsoring en het opzetten van een naschoolse opvang voor kinderen.
Ecce-Homo (zie de Mens) te Cluj Napoca
www.ecce-homo.ro
Vanaf de oprichting van de stichting op 9 oktober 1995 werken wij al samen met deze Roemeense stichting. Via deze stichting vonden o.a. de hulpgoederen transporten
plaats en werden een 90-tal arme gezinnen gesponsord.
Diverse projecten werden in de loop der jaren met deze stichting gerealiseerd.
Tevens werden de in Cluj-Napoca gevestigde kindertehuizen La-Noi en A-Mic financieel ondersteund.
Vanwege een verdere verbetering van de situatie van velen in het westen en omdat in het oosten van Roemenië en Moldavië  de nood/armoede ernstiger was is door ons besloten om het werkgebied te verleggen naar die omgeving. Per 31 december 2019 wordt de samenwerking beëindigd.

Fundatia Crestina de Ajutorare te Cluj Napoca
Deze stichting in Cluj Napoca werd voornamelijk ondersteund met medische middelen en medicijnen. Ook hiermee loopt de samenwerking tot 31 december 2019.

Sinds 1995 actief met hulpverlening in Roemenië
Ook actief in Moldavië

Draagt Elkanders Lasten Ridderkerk

Eikendreef 81 - 2982 CJ Ridderkerk - Tel. 0180-412698 - IBAN: NL30 INGB 0670471046